clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jul 19 2019 6:12PM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:b0ba156a-afd3-4523-a937-c07114289d4e Error Number:21,State:1,Class:21clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jul 19 2019 6:12PM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:c518059a-51a1-4549-95f2-0d7aed97cbe3 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jul 19 2019 6:12PM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:7666931b-20c4-4607-8202-448c777e687e Error Number:21,State:1,Class:21 Ca khúc 12 Câu Nói Ấm Áp Nhất - Quang Vinh - Ca Khúc Việt Nam Ca Khúc 12 Câu Nói Ấm Áp Nhất - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

12 Câu Nói Ấm Áp Nhất - Quang Vinh

Lượt xem: 12635 | Đăng bởi Vinh Lâm
Lời ca khúc
Nhạc: Võ Thiện Thanh

Anh thích là của em
Anh yêu cái cách em khiến anh cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh
Em đã lắp đầy khoảng trống trong anh
Và cảm ơn mẹ đã sinh em cho anh
Em có còn nhớ cảm nhận của chúng ta khi lần đầu hôn nhau không
Đến bây giờ anh vẫn cảm thấy nó trong nụ hôn của em
Tình yêu của chúng mình thật có ý nghĩa

Nắng mai lên rồi, biển sóng ru bên đồi
Giữ nơi ngàn xanh chỉ có em và anh

Gió cũng lên rồi (gió nâng tóc em bay)
Làn tóc bay giữa trời (thuớt tha giữa bầu trời)
Chiếc hôn đầu tiên (ngất ngây đã trao nhau)
Chỉ có em và anh

Cám ơn em yêu đã cho cuộc sống anh nhiều điều
Chiếc hôn em trao anh lần đầu
Cám ơn em yêu đã mang hạnh phúc đến thật nhiều
Có em anh quên bao muộn phiền