System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 18 2019 10:11AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:7279b426-d7e5-4f87-aac4-54fc9e8165ad Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 18 2019 10:11AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:6cd67a4b-fc04-4e40-a998-c79d77e9266d Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 18 2019 10:11AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:37057d53-c683-403e-9d88-d1d654519c02 Error Number:21,State:1,Class:21 Video 0 giờ rồi - Trường Vũ & Như Quỳnh - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

0 giờ rồi - Trường Vũ & Như Quỳnh

Video | Lượt xem: 4095
Không giờ rồi em ngủ đi thôi.
Hơi đâu mà lo lắng em ơi....
Thà nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giầu có đổi thay mau.
Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao?
Không giơ rồi anh biết chưa anh?
Sao anh còn thao thức trong đêm?
Bọn mình nghèo túng để cho quen ngày sau giầu có mới thương thêm.
Thôi em đừng buồn nhé em!
Anh ơi!Anh suy nghĩ chi từng giờ cho em gối chăn hững hờ gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm!
Em ơi!Rằng trời sinh voi sinh cỏ đâu ai đói mà em lo em thao thức hoài thêm ốm o....
Không gi