clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 18 2019 9:57AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:0e71d8bd-0498-4f75-b8b1-7a43b60f92fe Error Number:21,State:1,Class:21clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 18 2019 9:57AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:31f302e7-4e52-4120-bd14-17514c12b5b6 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 18 2019 9:57AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:960866d9-0971-4f4b-a555-2d965de176e7 Error Number:21,State:1,Class:21 Ca khúc Âm Thầm Trong Nỗi Nhớ - Lâm Tuyết Trang - Ca Khúc Việt Nam Ca Khúc Âm Thầm Trong Nỗi Nhớ - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Âm Thầm Trong Nỗi Nhớ - Lâm Tuyết Trang

Lượt xem: 4935 | Đăng bởi Trang Trinh
Lời ca khúc
Sáng tác: Phúc Hậu

Ta chia tay từ đây bao giấc mơ tan biến trong đời
Còn mong chi người ơi, bao trái ngang giờ em trót mang
Lời hứa đã phôi pha, người vĩnh viễn không quay về đây, anh đã quên rồi ngày xưa ấy
Bao yêu thương nồng say, nay gửi theo mây gió trong chiều
Tình ta như giọt mưa, ôi đắng cay mà anh có hay
Tình thứ nhất trao anh không hối tiếc ra sao ngày sau
Em đã một đời mãi chờ anh
Người đã đi về đâu? Nỗi nhớ tràn đầy, sống âm thầm trong căn gác lạnh lùng
Chờ mong người về với tôi. Mà người ra đi không nuối tiếc yêu thương đời tôi.