clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 18 2019 10:15AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:d414b1bf-2792-4f28-841f-9cb0312beb4f Error Number:21,State:1,Class:21clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 18 2019 10:15AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:2cc7e9b1-4d27-485d-a21d-6da2a30d36ce Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 18 2019 10:15AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:9a49c510-f55c-4d46-a179-b395f0f0aea0 Error Number:21,State:1,Class:21 Ca khúc Con Đường Của Bác Đường Hồ Chí Minh - Trọng Tấn - Ca Khúc Việt Nam Ca Khúc Con Đường Của Bác Đường Hồ Chí Minh - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Con Đường Của Bác Đường Hồ Chí Minh - Trọng Tấn

Lượt xem: 7911 | Đăng bởi Tấn Trần
Lời ca khúc
Sáng tác: Phạm Hồng Sơn

Khi chúng con được về bên nhà Bác
Làm con đường mà mỗi sáng Bác đi
Quanh nhà sàn một con đường cách mạng
Là con đường Việt Nam con đường của Bác
Con đường của thời đại Hồ Chí Minh
Con đường của thời đại Hồ Chí Minh

Đường con đi từ nhà sàn của Bác
Đường con đi bắt đầu từ đây
Đường con đi nối bao nhiêu đỉnh núi
Giữa ngàn tiếng vang ca hát về Bác mãi mãi
Giữa đất trời bát ngát chứa chan
Giữa tấm lòng người dân Việt Nam

Đường con đi theo dấu chân người
Đi dọc Việt Nam yêu dấu
Nối trăm miền bằng tình Bác thiết tha
Nối trăm miền bằng tình Bác bao la

Cùng ca khúc do ca sĩ khác hát