clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 18 2019 9:55AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:e7a5a5a8-5dba-4009-9a85-0a55b854b1ba Error Number:21,State:1,Class:21clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 18 2019 9:55AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:d2d77e5c-5e8f-49d1-8c2e-5e457c43a060 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 18 2019 9:55AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:26c249d0-72d1-4873-8268-7b2c566b14d4 Error Number:21,State:1,Class:21 Ca khúc Em Có Về Tam Cốc - Trọng Tấn - Ca Khúc Việt Nam Ca Khúc Em Có Về Tam Cốc - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Em Có Về Tam Cốc - Trọng Tấn

Lượt xem: 4426 | Đăng bởi Tấn Phan
Lời ca khúc
Chiều về Tam Cốc quê tôi, nước xanh xanh tận chân trời
Thuyền ai mờ trong bóng núi, lững lờ lững lờ mây trôi
Ninh Bình Ninh Bình ơi. Nơi đất thiêng sông núi bao đời, nơi vui Đinh, vua Lê dựng nước.

Bến Vân Sàn ân tình quê tôi
Ninh Bình quê mình ơi. Sông Đáy trong xanh Thúy Sơn cao vời vợi. Mênh mông chiều mênh mông nước
Em có về có về Tam Cốc quê tôi.
Ai đẻo đá để thành Tam Cốc. Ai khơi nguồn để nước trong ngần. Ai đắp bến để thuyền em xuôi ngược. Mình quen nhau Tam Cốc Ninh Bình
Hãy ở lại làm dâu quê anh, có dòng sông xanh có núi trập trùng. Hãy ở lại làm dâu em nhé, mình đi chơi Tam Cốc những ngày xanh
Hãy ở lại cùng anh em nhé, miền quê anh Tam Cốc Ninh Bình... yêu thương.