clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:17AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:eaabee84-009a-4574-89e2-d59452dc5c6c Error Number:21,State:1,Class:21clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:17AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:a0ddca4e-bd5e-49f6-b21d-9fe955ca2ed9 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:17AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:18410d6b-326a-4466-9024-b6d61ac41813 Error Number:21,State:1,Class:21 Ca khúc Mời Anh Đến Thăm Quê Tôi - Trọng Tấn - Ca Khúc Việt Nam Ca Khúc Mời Anh Đến Thăm Quê Tôi - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Mời Anh Đến Thăm Quê Tôi - Trọng Tấn

Lượt xem: 7689 | Đăng bởi Tấn Nguyễn
Lời ca khúc
Màn đêm xuống không trăng sao
Lòng tôi nhớ tới hôm nào
Từ biệt làng, đi chiến đấu
Vào đồn giặc dưới ánh trăng sao

Qua chín năm xông pha
Đời vui tiếng hát câu hò
Trở về làng, tôi vẫn nhớ
đời bộ đội quen với gian lao

Xóm quê tôi bên bờ sông Hồng
đò xuôi về bến cũ
Khắp thôn trang đang tưng bừng
nô nức khắp cánh đồng
Đến nay mai đây thành nông trường
đời vui lên phơi phới
Chín năm qua bên bờ chiến hào
thường mơ về quê hương!

Mời anh đến thăm quê tôi
Đồng xanh bát ngát chân trời
Ngày được mùa, bao cô gái
ngồi dệt lụa dưới ánh trăng soi

Anh đến thăm quê tôi
Mà nghe tiếng sáo lưng trời
Bà mẹ già đang ru cháu
cả một đời nay mới thấy tương lai.