System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Apr 26 2019 5:19AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:6e8ba752-49f8-4cc6-83ba-1bc176ecbd9e Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Apr 26 2019 5:19AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:1313e241-ebb6-408f-b6e2-1ef80cd4320c Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Apr 26 2019 5:19AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:bb0780e0-c306-4f51-8332-523ab9c8fe1e Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Apr 26 2019 5:19AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:842a3363-8d14-44c1-ac69-f10de89b3f34 Error Number:21,State:1,Class:21 Video Chiều vắng - Lê Hiếu - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Chiều vắng - Lê Hiếu

Video | Lượt xem: 1250
Tìm trong quên lãng mênh mang vương hồn ai
Tìm trong nỗi nhớ chưa quên bao ngày qua
Tìm trong cơn gió hư vô không nhà
Giấc mơ còn lại thiết tha
Chiều buồn sương khói nao nao cho lòng vấn vương
Hàng cây ngơ ngác khi em xa rời mãi xa
Vội như tia nắng lung linh không màu
Tan vội, năm tháng trôi
Biết mai này có nhau
Sẽ chôn vùi nỗi đau
Có chăng là tiếng yêu ban đầu
Biết mai này cách xa
Biết đêm dài sẽ qua
Đường cỏ hoa còn mong nhớ em ...